เกี่ยวกับไพร์มเอเซีย

บริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัด (Prime Asia Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ให้บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรมด้าน การเพิ่มผลผลิต และการจัดการด้านคุณภาพ (Productivity Improvement & Quality Management) โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ มีประสบการณ์สูงผ่านการปฏิบัติงานจริง และมีผลงานที่พิสูจน์ได้ทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิคและการดำเนินการจาก บริษัท ไพรม์เจ แปน จำกัด (Prime Japan Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา ด้าน Productivity Improvement & Quality Management ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ไว้วางใจในประเทศญี่ปุ่น และเป็น ที่ปรึกษาให้แก่องค์กรและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจดทะเบียนเป็น "บริษัทที่ปรีกษาไทยของกระทรวงการคลังประเภท A หมายเลข 410"

ด้วยประสบการณ์ในด้านการ จัดการคุณภาพ ไพรม์เอเซียจึงเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆ เพื่อให้ได้การรับรองด้านคุณภาพ เช่น ISO ต่างๆ จนเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าองค์กร SME เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน ไพรม์เอเซียขยายการให้บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรมทางด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การสร้างแบรนด์ การใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีต่างๆ การเงินและการบัญชีเป็นต้น โดยมีผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ เหล่านี้ เป็นที่ปรึกษา

ภารกิจหลัก (MISSIONS)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรม โดยเน้นการบริการที่ ตรงจุด ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customized consultant and training) และการปฏิบัติงานที่ได้ผลจริง โดยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรชั้นนำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า คุ้มเวลา

ผู้บริหาร และบุคคลากร

ผู้บริหารประกอบด้วย คุณศุภวรรณ เขียวขจี ผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาอาวุโสอีกมากกว่า 20 ท่าน โดยแต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 15 ปี ของการให้บริการทางวิชาชีพ ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน มาช่วยให้บริษัทหรือองค์กรของท่านสามารถบรรลุเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นได้