บริการของเรา

ไพรม์เอเซีย มีบริการหลักๆ คือ ฝึกอบรมภายในองค์กร และ ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน สำหรับองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ SME และ สตาร์ตอัพ (Startups) เพื่อช่วยปรับปรุง แก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยมีทีมวิทยากร และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาได้ตรงกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจแต่ละประเภท และแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ด้านการผลิต การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า ด้านการขอใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ISO ต่างๆ) ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การขาย การเงินการบัญชี เป็นต้น

ทั้งนี้ ไพรม์เอเซียเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราสามารถออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ความเชี่ยวชาญหลักๆ ของไพรม์เอเซีย ประกอบด้วย

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เราช่วยคุณได้

  • พนักงานขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
  • ทำงานผิดพลาด ทำงานไม่เป็นทีม
  • ยอดขายเพิ่ม แต่กำไรลด
  • ฝึกอบรมจนเก่ง แล้วลาออกไปที่อื่น
  • สั่งซื้อวัตถุดิบมาแล้วจมอยู่ในสต๊อก คลังสินค้า
  • ลูกค้าบ่นเรื่องของที่ผลิตไม่ได้ตามคุณภาพ
  • ของเสียในกระบวนการผลิตเยอะมากขึ้นเรื่อย ๆ
  • มี Orders แต่ผลิตให้ลูกค้าไม่ทัน
  • สินค้าเรามีคุณภาพ แต่ลูกค้าไม่เปิด Orders
  • กิจการขยาย ไม่รู้เรื่อง Cash Flow หมุนเงินไม่ทัน

ด้านการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ (Productivity and Quality Improvement)

การเพิ่มผลผลิต คือการผลิตสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า โดยใช้ทรัพยากรในองค์กรให้คุ้มค้าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การลดต้นทุน การลดความสูญเสีย การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในด้านต่างๆ การปรับแผนการตลาดและการขาย และอื่นๆ กล่าวคือ เป็นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลกำไรที่สูงที่สุด บริษัท ไพรม์เอเซีย มีการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมหลากหลายด้าน ที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจของแต่ละองค์กร

ด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development) และทรัพยากรบุคคล

ไพรม์เอเซีย เชี่ยวชาญการฝึกอบรมภายในองค์กร ให้คำปรึกษาเพื่อวางระบบกระบวนการทำงานในด้านการพัฒนาองค์การ ที่จะยกระดับความสามารถและศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจให้ได้เปรียบและแข่งขันได้ ด้วยการปรับกระบวนการทำงาน ปรับโครงสร้างองค์กร วางแผนพัฒนาองค์กร และประเมินผล บริหารผลงานและค่าตอบแทน รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร เช่น การฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำ การวางแผนกลยุทธ์ Project Management และใหม่ล่าสุด คือการโค้ชผู้บริหาร และผู้นำ (Executive Coaching)

ด้านมาตรฐานคุณภาพ ISO / GMP / HACCP

ไพรม์เอเซีย มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อม บริการของเรารับรองผลได้ เพื่อให้องค์กรของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
มาตรฐานคุณภาพนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะมี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับการมาถึงของ AEC ซึ่งมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เป็นสิ่งที่รับรองว่าธุรกิจของท่านมีคุณภาพสูงระดับเดียวกับองค์กรทั่วโลกที่ได้การรับรองมาตรฐานนั้นๆ ทำให้ท่านมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง นอกจากนั้นยังทำให้บุคคลากรในองค์กร รักษาระดับคุณภาพการทำงาน มีการตรวจสอบได้ง่าย สามารถรู้และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดอย่างทันท่วงที เมื่อรักษาระดับคุณภาพได้ดีจึงเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ และบอกต่อ และที่สำคัญ ทำให้องค์กรของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างแบรนด์ การตลาดและการขาย ในยุคดิจิตอล

การสร้างแบรนด์ เป็นส่วนที่สำคัญของการตลาด แบรนด์ที่แข็งแกร่ง สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถทำให้กิจการดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนได้ แบรนด์ ไม่ได้รวมแค่หน้าตาของสินค้าที่ดูดี และโฆษณาที่โดนใจเท่านั้น แต่หมายรวมถึงตัวสินค้าเอง ราคา ช่องทางการขาย และบริการต่างๆ เรียกได้ว่ารวมทุกอย่างของสินค้าหรือบริการนั้นๆ การสร้างแบรนด์ที่ดีต้องมีกลยุทธ เพื่อให้ไม่สะเปะสะปะ และใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรการสร้างแบรนด์ของ ไพรม์เอเซีย จัดทำโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทข้ามชาติ และบริษัทไทย มากว่า 20 ปี จึงเน้นที่การใช้งานได้จริงมากที่สุด และปรับปรุงให้ทันเทรนด์ โดยเน้นเรื่องการตลาดในยุคดิจิตอล (digital marketing)

ด้านไอทีและ Automation

ทุกวันนี้ เทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทางบันเทิงเช่น Social Media ต่างๆ หากแต่ความจริงแล้ว เทคโนโลยีดิจิตอลนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจทั้งระบบ โดยเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ธุรกิจคล่องตัว ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขาย ส่งผลให้กำไรสูงขึ้น การใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ด้านการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบัญชี การขาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่นิยมมากคือ ระบบ ERP: Enterprise Resource Planning ซึ่งเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ด้านต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลในระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือระบบ Automation ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการภาคการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ คุณภาพคงที่ ลดปัญหาเรื่องคนงาน